ИМПРЕСУМ

Евофарма АГ Претставништво Скопје
Антон Попов 1-2/3
Скопје
Северна Македонија

Тел: +389 (0)2 511 35 99
Факс: +389 (0)2 520 20 99
Е-пошта: info@ewopharma.mk

Оваа веб-страница е обезбедена од Ewopharma AG, Schaffhausen, компанија регистрирана според законите на Швајцарија запишана во трговскиот регистар на Шафхаузен под број на компанијата CH-290.3.002.022-6.

АВТОРСКО ПРАВО
Содржината и делата објавени на оваа веб страна се регулирани со законите за авторски права на Швајцарија. Копирањето, обработката, дистрибуцијата или секоја форма на комерцијализација на овој материјал надвор од опфатот на законот за авторски права бара претходна писмена согласност од нејзиниот автор или креатор.

ОДГОВОРНОСТ ЗА СОДРЖИНА
Ние вложуваме напори информациите на нашата веб-страница, да бидат редовно ажурирани, но не прифаќаме никаква одговорност за дадената содржина. Законот ја ограничува нашата одговорност како давател на услуги на нашите сопствени содржини на овие веб страни.
Ние не сме должни да ги следиме информациите на трети лица што се објавени или складирани на нашата веб страница. Сепак, ние веднаш ќе ги отстраниме сите содржини доколку го кршат законот. Нашата одговорност во тој случај започнува во моментот на дознавање на соодветното прекршување.

ОДГОВОРНОСТ ЗА ВЕБ ЛИНКОВИ
Нашата веб страница може да содржи линкови до веб-страници на трети лица. Ние немаме влијание врз информациите на овие веб-страници и не прифаќаме никаква гаранција за нејзината исправност. Содржината на ваквите трети страни е одговорност на соодветните сопственици/даватели на услуги.
Во моментот кога веб-страните на трети лица биле поврзани со нашата, немало никакво можно нарушување на законите. Доколку сме информирани дека се прекршуваат законите дадениот линк ќе биде отстранет.